flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Кіровоградської області

19 червня 2023, 11:33

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                           наказом голови  

                              Господарського суду

Кіровоградської області

від 22.01.2014 №12

(в редакції наказу голови

Господарського суду

Кіровоградської області

від 26.12.2017 № 125)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Кіровоградської області

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №  2939-VI (надалі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Господарського суду Кіровоградської області, та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2. Господарський суд Кіровоградської області (надалі – Суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», «Про захист персональних даних», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  від 26.11.2010 року № 30 (із змінами і доповненнями).

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, що регулюються спеціальними законами.

1.5. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Суду є загальний відділ (канцелярія), завданням якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

1.6. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів влади України, органів влади держав інших держав, міжнародних організацій.

1.7. Не належить до публічної інформації:

- інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

- інформація, що міститься в матеріалах судових справ;

- інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.8. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній формі та порядку передбаченому процесуальним законодавством.

1.9. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.

 1. Порядок доступу до інформації

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюденням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет (www.kr.arbitr.gov.ua);

2) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;
3) розміщенням публічної інформації в програмно-апаратному комплексі «Інформаційний кіоск»;

4) наданням публічної інформації за запитами.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.
У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу в тій самій формі, у якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

Запит на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів суду відповідно до їх напрямів діяльності.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

2.5. Особами, відповідальними за підготовку й надання відповідей на запити стосовно публічної інформації, є начальники відділів апарату суду та прес-служба господарського суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду, на інформаційному стенді в приміщенні суду та в програмно-апаратному комплексі «Інформаційний кіоск» забезпечують начальники відділів апарату суду за такими напрямками діяльності:

- щодо інформації довідкового характеру з питань Автоматизованої системи документообігу Суду (надалі – АСД), документів, що зберігаються в архіві суду – начальник загального відділу (канцелярії) або особа, яка виконує його обов’язки;

- про доступ до судових засідань у Суді – судді та помічники суддів;

- про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; про забезпечення житлом працівників Суду; про доходи державних службовців Суду, інші персональні дані й відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; щодо організації медичного обслуговування суддів і працівників апарату Суду; відомості з бібліотеки Суду – начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки;

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах – начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, судової статистики та контролю або особа, яка виконує його обов’язки;

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми – начальник фінансово-економічного відділу або особа, яка виконує його обов’язки;

- про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт адміністративного приміщення суду, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник відділу організаційного забезпечення та управління державним майном або особа, яка виконує його обов’язки;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду щодо технічних питань роботи АСД, про прийом громадян у Суді щодо інших питань, які стосуються голови Суду, його заступників, керівника апарату, його заступника – керівник апарату суду.

2.7. Внутрішньоорганізаційні акти індивідуальної дії Суду не підлягають оприлюдненню.
2.8. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні Суду, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку у відповідності до вимог Закону.

2.9. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

2.10. Запитувач має право звернутись до Суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин запиту.

2.11. Начальники відділів апарату Суду зобов’язані:

- оприлюднювати інформацію про діяльність Суду та прийняті рішення у встановленому в суді порядку;

- систематично вести облік документів, що знаходяться у володінні Суду;

- вести облік запитів на інформацію;

-  у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації;
- надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.12. У випадку, якщо Суд володіє інформацією про особу, начальники відділів апарату Суду зобов’язані:

- надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу особи, якої вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

- використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

- вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

- виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу особи, якої вона стосується;

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

3.Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні Суду

3.1. Оприлюденню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступника, а також начальників відділів апарату Суду;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- порядок оскарження судових рішень до Суду;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку;

3) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

4) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;
5) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

6) інші відомості про діяльність Суду, яка належить до публічної інформації.

3.2. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.3. На першому поверсі приміщення Суду:

1) на інформаційному стенді розміщується:

- інформація про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;

- інформація про банківські реквізити для сплати судового збору;

- інформація про порядок оскарження судових рішень до Суду;

- порядок пропуску до приміщення Суду;

- умови і порядок отримання публічної інформації про діяльність Суду;

- телефон та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка забезпечує подання письмових запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями; 

- інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

2) в програмно - апаратному комплексі «Інформаційний кіоск» розміщується інформація про:

- банківські реквізити для сплати судового збору;

- рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату; 

- керівництво Суду та графік прийому громадян;

- працівників Суду;

- розміщення кабінетів та залів;

- оголошення Суду.

3.4. Інформація, передбачена пунктами 3.1. та 3.3., підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. Інформація на веб-сайті Суду оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
3.5. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм  запитів на інформацію, які можна отримати в загальному відділі (канцелярії) Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 1-3 до Положення). У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити начальник загального відділу (канцелярії) Суду або особа, яка виконує його обов’язки, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. Електронний запит заповнюється в порядку, передбаченому інструкцією (додаток № 4 до Положення). 

 1. Реєстрація запитів та порядок надання відповідей на запити

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.2. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
У разі недотримання зазначених вимог, Суд має право відмовити в задоволенні запиту.
4.3. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду або подані під час особистого прийому головою Суду чи його заступниками приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються загальним відділом (канцелярією) згідно номенклатури суду в автоматизованій системі документообігу в розділі «Реєстр документів», а також у Журналі реєстрації заяв, запитів про доступ до публічної інформації відповідно до Інструкції з діловодства у господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.4. Реєстраційний номер запиту, що надійшов до Суду складається з індексу згідно номенклатури суду, порядкового номеру запиту та останніх двох цифр поточного року.

4.5. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції, загальний відділ (канцелярія) виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові Суду, для накладення резолюції, з позначкою: «Запит щодо публічної інформації».
4.6. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови Суду чи його заступника опрацьовується загальним відділом (канцелярією), після чого невідкладно передається виконавцю (виконавцям).

4.7. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу.

4.8. Запити на інформацію у вигляді електронного документа надсилаються на електронну пошту Суду inbox@kr.arbitr.gov.ua та опрацьовуються відповідно до пунктів 4.3.-4.7.

Прийом запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту Суду, здійснює відповідальний працівник кожного робочого дня з 8 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.

4.9. Відповіді на запит на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковуються на паперовому носії у одному примірнику,  подаються на підпис голові Суду та після підписання передаються з  8 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. до загального відділу (канцелярії) для їх реєстрації та опрацювання у загальному порядку. Електронна копія відповіді розміщується виконавцем в автоматизованій системі документообігу в розділі «Реєстр документів», де обирається документ "Відповідь на запит на інформацію".

Паперовий носій, зареєстрованої та опрацьованої відповіді на запит на інформацію, що надсилається запитувачу електронною поштою, передається  загальним відділом (канцелярією) відповідальному працівнику для реєстрації в "Журналі вихідної електронної пошти", надсилання його електронної копії запитувачу інформації з електронної пошти Суду, що зазначена у пункті 4.8. цього положення та проставлення на зворотній стороні документа відповідної відмітки про відправку.

Після відправки документ зберігається в наряді загального відділу (канцелярії) згідно з номенклатурою справ суду.

4.10. Виконавець (виконавці) визначені резолюцією Голови Суду має (мають) надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.11. У разі, якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, виконавець може витребувати її від інших структурних підрозділів Суду. У такому випадку структурні підрозділи Суду повинні надати додаткову інформацію до виконавця не пізніше двох днів з моменту її витребування.
4.12. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальний підрозділ може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.13. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

4.14. Відповідь на запит надається виконавцем за підписом голови Суду.
Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

4.15. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

4.16. У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, яке не відноситься до публічної інформації, може бути направлена заявнику у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

4.17. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань – Законом України "Про звернення громадян".

5. Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності Суду

5.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.2. Відповідь Суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту, вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, виконавець зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом. 

5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови; 

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис. 

5.4. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця можуть бути оскаржені до голови Суду. 
5.5. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання Судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність Суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит;

- ненадання інформації на запит;

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

- неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 

- нездійснення реєстрації документів;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 

5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

 

Додаток №5

                                                                   до Положення про забезпечення

                                                                   доступу до публічної інформації

                                                   у Господарському суді

                                                     Кіровоградської області

 

 

Порядок

взаємодії Господарського суду Кіровоградської області

з представниками засобів масової інформації
 

 1. Взаємодія Господарського суду Кіровоградської області (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат Господарського суду Кіровоградської області, Положення про прес-службу Господарського суду Кіровоградської області та цього Порядку.
 2. Організація роботи із взаємодії Суду з представниками ЗМІ покладається на керівника апарату суду та виконавців згідно його резолюції за погодженням голови суду.
 3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

Про розгляд судової справи у закритому засіданні виноситься ухвала. Закритий судовий розгляд допускається у випадках необхідності охорони державної, комерційної або банківської таємниці, а також за умови задоволення клопотання сторони з обґрунтованою вимогою про конфіденційний розгляд справи.

 1. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

 1. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

Представники ЗМІ, як і інші особи присутні у судовому засіданні, за непідкорення розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків керівником апарату суду.
 2. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання взяти участь у заході, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, відповідальна особа Суду на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію представників ЗМІ та їх допуск до приміщення Суду.
 3. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (урочисті збори, прес-конференції, міжнародні зустрічі, круглі столи тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду відповідної інформації.
 4. Представники ЗМІ повинні дотримуватись порядку допуску осіб до приміщення Суду, затвердженого наказом голови суду в Правилах пропуску осіб до приміщення Господарського суду Кіровоградської області, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.
 5. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається,  здійснює керівник апарату суду.
 6. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
 7. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.
 8. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції керівник апарату суду або начальники структурних підрозділів апарату суду за підписом голови суду.
 9. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.